Jest rachunek bankowy, wolny od egzekucji

Jest rachunek bankowy, wolny od egzekucji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W dniu 20 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1177 ). Ustawa wprowadza nowy rodzaj rachunku bankowego tzw. rachunek rodzinny.
Rachunek rodzinny ma służyć tym klientom banków, którzy chcą zabezpieczyć środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, dodatków, zasiłków oraz inne kwoty (z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych), które na mocy stosownych przepisów nie podlegają egzekucji.
Rachunek rodzinny powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem osób, które otrzymują świadczenia i borykają się z egzekucją z rachunku bankowego, gdyż daje pewność zabezpieczenia środków przed zajęciem. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Zapewne nie we wszystkich bankach rachunki rodzinne będą dostępne od razu po wejściu w życie nowych przepisów, jednak warto poszukać takiego, który ma go w ofercie.

Rachunek rodzinny będzie prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego Chodzi zatem o tzw. świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej – z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Ponieważ rachunek ten ma służyć tylko i wyłącznie do gromadzenia w/w środków, dlatego do jego założenia niezbędne będzie przedstawienie bankowi zaświadczenia wydanego przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji o numerach rachunków, z których płacone będą świadczenia. Takie zaświadczenie będzie stanowiło załączniki do umowy rachunku rodzinnego.
Dzięki nowelizacji w przypadku wszczęcia egzekucji sądowej czy administracyjnej przeciwko posiadaczowi rachunku rodzinnego, środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku, w przeciwieństwie do oszczędności znajdujących się na zwykłych rachunkach bankowych, nie zostaną zajęte w ramach egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.
Rachunek rodzinny będzie mógł być prowadzony tylko jako rachunek indywidualny, bowiem ustawa znowelizowała art. 51 prawa bankowego dotyczący rachunków wspólnych. Wspólny rachunek bankowy będzie mógł być, jak dotychczas prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, jednak z wyjątkiem rachunku rodzinnego.
Analogiczne zmiany ustawodawca przewidział także w ustawie regulującej działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

about author

admin

related articles