Rady pracowników

Rady pracowników
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ustawodawca Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku  o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późniejszymi zmianami) wprowadził dla przedsiębiorców – pracodawców szereg nowych obowiązków wobec pracowników, przede wszystkim o charakterze informacyjno – konsultacyjnym.  Wprowadzone przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników obowiązek zawiązania  Rady pracowników. Należy wskazać, iż  Rada jest reprezentacją pracowników niezależną od związków zawodowych, w ustawie wskazane są tryb wyboru i zasady działania Rady oraz ochrona szczególna członków Rady.

Pracodawca jest zobowiązany przekazywać radzie pracowników informacje dotyczące działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz działań, które mogą spowodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W w/w zakresie obligatoryjne jest wykonywanie przez pracodawcę obowiązku konsultacji z Radą. Oczywiście wszystkie uzyskane w ten sposób przez członków rady informacje objęte są tajemnicą informacji jak i również w pewnych przypadkach pracodawca może nie udostępnić informacji, których ujawnienie mogłoby wg obiektywnych kryteriów poważnie zakłócić działalność przedsiębiorcy lub narazić go na szkodę.

Naruszenie przepisów ustawy wiąże się zarówno dla pracodawcy jak i dla członka Rady z odpowiedzialnością karna.

about author

admin

related articles