Turystyczne D E F

Moje przygody ze skróconą imprezą już znacie. Poznaliście także Turystyczne A B C, dzięki czemu odróżniacie imprezę od wycieczki turystycznej i wiecie, że katalog lub brodszura, którą otrzymujecie od biura podróży najczęściej jest elementem waszej umowy. Czas na Turystyczne D E F.

Kwestia, którą dziś rozwinę, wyłania się na tle opisywanych już wcześniej doświadczeń ze skróconą imprezą i sprowadza się do pytania, czy organizator turystyki w ogóle może odpowiadać wobec klienta jeśli skrócenie imprezy spowodowane jest np. usługami przewoźnika?

Odpowiedzialność organizatora za osoby trzecie
Organizator jak sama nazwa wskazuje (tylko i aż) organizuje twoją imprezę. Nie jest on zwykle ani właścicielem samolotu, ani hotelu, ani też autobusu, który będzie cię wiózł z lotniska do hotelu. W prawie mówi się na to, że organizuje swoją usługę za pośrednictwem osób trzecich.

Co z tym się wiąże?
Mówią, że gdzie kucharek sześć – to wiadomo. Im więcej rąk tym większe ryzyko, że któreś są dziurawe. Podobnie jest z usługami, w tym – turystycznymi. Im więcej elementów do zgrania, im więcej podmiotów świadczących swoje usługi w ramach jednej imprezy, tym większe ryzyko, że któreś z nich (np. przewoźnik, hotelarz) nie sprosta swemu zadaniu i nie wykona usługi tak jak było to opisane w umowie (folderze).
Pytaniem za 100 punktów jest to, czy w takim przypadku organizator może w ogóle odpowiadać za coś, na co nie miał wpływu – skoro to nie on świadczył te usługi?

Odpowiedź brzmi: TAK. MOŻE. I odpowiada.

Podstawowym obowiązkiem organizatora jest taki dobór osób trzecich – podmiotów świadczących usługi (przewoźników, hotelarzy itd..), aby zapewnić bezpieczeństwo, profesjonalizm i gwarancję terminowego i należytego świadczenia usług, które składają się na sprzedawaną przez niego imprezę czy wycieczkę turystyczną.

Bywa, że organizatorzy wpisują sobie w umowach postanowienia, że w żadnym przypadku nie odpowiadają za działanie osób trzecich. Nie sugeruj się tym zapisem. W wielu przypadkach organizatorzy wpisują sobie dużo różnych postanowień umownych (klauzul), które sąd w razie sporu uznaje potem za bezskuteczne, a co do wielu z nich już się wypowiedział, więc w razie sporu będziecie mieli łatwiej. W tej kwestii też już mamy pewne orzeczenia.
Pamiętaj!
Organizator odpowiada jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania osób trzecich, za pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym jego wykonanie powierza.*

Dlatego organizator turystyki będzie zasadniczo zawsze odpowiedzialny za działania i zaniechania tych podmiotów, a tylko wyjątkowo od tej odpowiedzialności będzie mógł uwolnić.

Kiedy organizator odpowiadać nie będzie?
Organizator będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności jeśli udowodni, że:

1) szkoda została spowodowana twoim własnym działaniem lub zaniechaniem – co chyba nie powinno budzić wątpliwości
Przykład: nie załapałeś się na wycieczkę, bo twój budzik nie zadzwonił i się spóźniłeś- twoja szkoda polega na tym, że zapłaciłeś za wycieczkę i nikt tej ceny ci już nie zwróci, bo nie organizator tu zawinił
albo
2) szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
Przykład: podczas pobytu na zorganizowanych wakacjach wynająłeś na własną rękę samochód z wypożyczalni, którym spowodowałeś wypadek i odniosłeś szkodę,
3) szkoda została spowodowana siłą wyższą.
Przykład: na skutek nieoczekiwanego sztormu na morzu statek wycieczkowy, którym wypłynęliście w morze – musiał zawrócić z kursu i skrócić rejs.

Czy organizator może ograniczyć swoją odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków?

Inną niedozwoloną próbą ograniczenia odpowiedzialności organizatora jest wpisanie do umowy postanowienia, że za skutki nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i utraty zdrowia – organizator będzie odpowiadał tylko do rozmiarów kwot gwarantowanych polisą ubezpieczyciela.

Na ten temat także wypowiedziały się już sądy – taki zapis będzie nieskuteczny.

A więc nawet w przypadku, gdy polisa nie opiewa na żądaną przez ciebie kwotę odszkodowania, a twoja szkoda spowodowana była właśnie nieszczęśliwym wypadkiem i uszczerbkiem na zdrowiu – możesz żądać kwoty wyższej.

Ma to duże znaczenie bowiem tam gdzie nieszczęśliwe wypadki tam potencjalnie duże roszczenia. Już kiedyś wam opisywałam, że jakiego roszczenia mogą się pojawić przy uszczerbku na zdrowiu. Włącznie z kosztami przystosowania do nowego zawodu, czy np. dożywotnią rentą.

Oczywiście to, że możesz żądać więcej niż kwota, na jaką opiewa polisa, nie oznacza jeszcze wcale, że sąd ci taką zasądzi. W tym przypadku będziesz musiał jeszcze udowonić szkodę i jej wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem, a doznaną szkodą.

Zmiana warunków imprezy

Co zrobić, gdy organizator zmienia zasady w trakcie gry – a więc po rezerwacji imprezy zmienia jej warunki?

Częściowo wspominałam, przy okazji opisu moich własnych doświadczeń.

Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy – powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta.
Problem w tym, że ustawa o usługach turystycznych nie precyzuje kiedy zmiana warunków będzie uważana za istotną, a kiedy nie. W mojej ocenie istotną zmianą będzie np. zmiana hotelu na inny, zmiana terminu wycieczki, czy też np. zmiana środka transportu na inny, ale zakładam, że jeszcze wiele innych okoliczności w konkretnym przypadku mogłoby zostać uznanych za istotne.

W przypadku takiej istotnej zmiany, masz dwa wyjścia, a o wybranym powinieneś niezwłocznie poinformować organizatora, tj, czy:
1) przyjmujesz proponowaną zmianę umowy albo
2) odstępujesz od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

Jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy lub też jeżeli organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od ciebie, masz prawo, według swojego wyboru:

1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzisz się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
Przy czym jeżeli wartość imprezy zastępczej jest wyższa niż odwołanej, to masz prawo uczestniczyć w niej bez dopłat, a jeżeli wartość ta jest niższa, to za zwrotem różnicy. Oczywiście z imprezy zastępczej możesz skorzystać jeżeli organizator taką zaoferuje i spośród tych, które zaoferowało. Nie będziesz zatem mógł wybrać sobie dowolnej imprezy, np. z katalogu, którym organizator się posługuje (chyba że organizator dał ci taką możliwość).

2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

A co z odszkodowaniem?

W takich wypadkach możesz też zasadniczo żądać odszkodowania za niewykonanie umowy.
Żądanie odszkodowania nie będzie jedynie możliwe jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:
– siły wyższej
– zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
tylko że w takim przypadku biuro powinno cię poinformować, że jest takie ryzyko wcześnej. Jeśli w umowie brak takiego ostrzeżenia, organizator nie będzie mógł się powoływać na taką okoliczność jak zbyt mała liczba chętnych.

Tyle na dziś. Jedźcie, wypoczywajcie i wracajcie. Pełni wrażeń, a nie roszczeń…

about author

admin

related articles