Wyższe składki ZUS za pracowników, którzy zostali oddelegowani do pracy za granicą.

Od 1. 01.2013 r. za każdą osobę zatrudnioną w polskim zakładzie pracy, która zostanie oddelegowana do pracy poza granicą kraju składki ubezpieczeniowe należy zapłacić od kwoty 3.173 zł wyższej o 187 zł od kwoty obowiązującej w 2012 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF,

osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów zwolnionych z oskładkowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 3.713 zł jest to dla pracowników zatrudnionych poza granica kraju u polskich pracodawców najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2013 r. Niekiedy podstawa wymiaru składek społecznych pracowników wysłanych do pracy za granicę może być niższa od ustalonej dla nich minimalnej kwoty. Dzieje się tak w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, korzystał z urlopu bezpłatnego lub rozpoczął bądź zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca. Wtedy najniższa obowiązująca tę grupę pracowników podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega pomniejszeniu. Dzieli się ją wówczas przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

about author

admin

related articles