Przedawnienie roszczeń w przewozie międzynarodowym

Co do zasady, zgodnie z art. 32 ust.1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238 ze zm.) roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, przedawniają się po upływie jednego roku. Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 2 pisemna reklamacja zawiesza przedawnienie aż do dnia w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22.11.07 r., III CSK 150/07, opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2008, Nr B, poz. 53, str. 126, zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do chwili wystąpienia zdarzeń określonych w art. 32 ust. 2 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) jest wyłączone. Ponadto w uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż należy wyraźnie podkreślić, że przepisy Prawa przewozowego mają zastosowanie do przewozów międzynarodowych tylko wówczas, gdy umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Tymczasem przepisy Konwencji CMR „stanowią inaczej”, ponieważ inaczej niż art. 75 ust. 2 i art. 77 ust. 4 PrPrzewU określają skutki wszczęcia postępowania reklamacyjnego dla biegu przedawnienia roszczenia, a konkretnie – dla określenia okresu jego zawieszenia. (…) Art. 32 ust. 3 Konwencji CMR wyraźnie ogranicza przedmiotowy zakres zawartego w nim odesłania przez nakazanie uprzedniego zastosowania art. 32 ust. 2 Konwencji CMR. Oznacza to, że w odniesieniu do zawieszenia biegu terminu przedawnienia normy Konwencji CMR mają pierwszeństwo zastosowania, zatem w zakresie w nich uregulowanym wyłączają zastosowanie przepisów krajowego prawa przewozowego. W rezultacie, zgodnie z art. 32 ust. 2 zdanie pierwsze Konwencji CMR, reklamacja pisemna zawiesza bieg przedawnienia do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację (poprawnie: odmówi jej uwzględnienia) i zwróci załączone do niej dokumenty. Przepis ten nie formułuje, zatem żadnego innego terminu ani nie określa innego zdarzenia, które inaczej limitowałyby okres zawieszenia biegu przedawnienia roszczenia. W piśmiennictwie obcym wskazuje się wprost, że z mocy art. 32 ust. 2 Konwencji CMR zawieszenie biegu przedawnienia trwa aż do dnia odbioru pisma odrzucającego reklamację i zwrotu załączonych do niej dokumentów. Tak długo więc, jak przewoźnik skutecznie nie odrzuci reklamacji, trwa stan zawieszenia biegu przedawnienia, a zatem potencjalnie bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, wykraczając nawet poza ewentualnie uzgodniony przez strony czas na załatwienie reklamacji.

about author

admin

related articles