Zasady wnoszenia sprzeciwu i zarzutów od nakazu zapłaty

Środkiem zaskarżenia przysługującym pozwanemu, jeżeli nakaz zapłaty został wydany przeciwko niemu w postępowaniu upominawczym jest sprzeciw od nakazu. Natomiast przeciwko nakazowi zapłaty, który został wydany w tzw. postępowaniu nakazowym przysługują pozwanemu zarzuty. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest tzw. niedewolutywnym środkiem zaskarżenia, co oznacza, że jego wniesienie nie powoduje, tak jak wniesienie apelacji przekazania sprawy do sądu wyższej instancji. Sprzeciw czy zarzuty są rozpatrywane przez Sąd, który wydał nakaz, czyli sąd pierwszej instancji.
Aby sprzeciw od nakazu zapłaty został skierowany na rozprawę musi zostać wniesiony do Sądu w terminie. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, czy też zarzuty w postępowaniu nakazowym pozwany zobowiązany jest wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty (art. 502 § 1 k.p.c.).
Sprzeciw czy też zarzuty wnosi, się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo (art. 503 § 1 zd. 1 k.p.c.).
Jeżeli nie zdążymy wnieść nakazu zapłaty z przyczyn od nas niezależnych ( np. choroba, dłuższa nieobecność w miejscu zamieszkania, niemożność odebrania korespondencji z sądu itp.) i dojdzie do przekroczenia terminu do jego wniesienia można składając jednocześnie sprzeciw po terminie wnosić o jego przywrócenie . (art. 168 i nast. k.p.c.).
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wnosi się w formie pisemnej. Pismo to musi spełniać ogólne wymagania formalne przewidziane w procedurze cywilnej dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.). Jedynie w przypadku spraw z zakresu prawa pracy pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może wnieść sprzeciw ustnie do protokołu (art. 466 k.p.c.).
W sprawach, w których pozew wniesiono na tzw. urzędowym formularzu, także sprzeciw, czy zarzuty należy złożyć na przeznaczonym do tego formularzu urzędowym. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie.
Pozwany zaskarżając nakaz powinien wskazać tzw. zakres zaskarżenia oraz przedstawić zarzuty przeciwko nakazowi. Wskazanie zakresu zaskarżenia polega na podaniu, czy nakaz zapłaty zaskarżony został w całości, czy w części. Wskazanie zakresu zaskarżenia jest bardzo istotne, dlatego, że w części niezaskarżonej nakaz zapłaty staje się prawomocny i podlega wykonaniu. Zaskarżając nakaz zapłaty pozwany winien także powoływać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie przedstawionych zarzutów.
Przy wnoszeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym powinno się zgłaszać wszystkie znane nam w dacie zaskarżenia twierdzenia i dowody na ich poparcie. Zgodnie z treścią art. 503 § 1 k.p.c. pozwany w sprzeciwie powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd bowiem pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony prawidłowo nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Jeżeli nakaz zapłaty został zaskarżony tylko w części to traci moc jedynie w części zaskarżonej sprzeciwem. Ważne jest także, że sprzeciw jednego tylko z pozwanych ( np. solidarnie) o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Natomiast nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.
Pamiętajmy, że konieczne jest zachowanie wszystkich warunków formalnych sprzeciwu, bowiem sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie (art. 504 § 1 k.p.c.).
Nieco inne zasady obowiązują przy wnoszeniu sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale o tym będzie mowa w innym artykule.

about author

admin

related articles