Zwolnienia, redukcje – do czego masz wtedy prawo

W dzisiejszych czasach nikt nie ma 100 procentowej pewności, że na danym stanowisku przepracuje jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego też warto zawczasu poznać swoje prawa i dowiedzieć się czy np. otrzymamy odprawę gdy nas zwolnią, co musimy zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne i kiedy pracodawca nie ma prawa nas zwolnić?

Komu należy się odprawa?
Zgodnie z przepisami prawa każda osoba, która zostanie zwolniona, a wina nie leży po jej stronie, a leży po stronie pracodawcy (likwidacja firmy, kłopoty finansowe) powinna otrzymać odpowiedniej wysokości odprawę. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy w danej firmie. Jeżeli przepracowaliśmy w niej mniej niż 2 lata, to wówczas wtedy odprawa jest w wysokości miesięcznej pensji, jeżeli pracowaliśmy 2- 8 lat to odprawa jest w wysokości 2 pensji, a jeżeli ponad 8 lat, to wówczas odprawa ma równowartość 3 miesięcznych wynagrodzeń.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?
Każda osoba, która została zwolniona i ma minimum 30-letni staż pracy może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Aby je uzyskać należy najpierw zarejestrować się w urzędzie pracy i przez minimum 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Po tym okresie urząd pracy wyda zaświadczenie, z którym należy udać się do ZUS-u.

Okres ochronny przed emeryturą?
Zgodnie z ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i innych ustaw nie można wypowiedzieć umowy o pracę ani zmienić jej warunków na gorsze osobie, której zostało maksymalnie 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Daną osobę można jednak zwolnić dyscyplinarnie, jeżeli bardzo naruszy obowiązki pracownicze i dopuści się znacznych uchybień pracowniczych. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z nowymi przepisami prawo do emerytury nabywamy coraz później.

about author

admin

related articles