Przedawnienie roszczeń cywilnych

Wraz z upływem czasu trudniej jest dochodzić roszczeń . Utrudnienia te mogą być faktyczne gdyż wraz z upływem czasu trudniej jest powoływać niektóre dowody np. ze świadków ,którzy nie pamiętają dawnych zdarzeń, czy z dokumentów, które mogą zaginąć. Utrudnienia mogą mieć też naturę prawną jeśli roszczenie jest przedawnione.
Instytucja przedawnienia leży w interesie obrotu gospodarczego i porządku prawnego, bowiem zmusza wierzyciela do podejmowania działań w odpowiednim czasie, jeżeli nie chce on dopuścić do przedawnienia, ale ma też na celu ochronę dłużnika. Dzięki przedawnieniu Dłużnik nie pozostaje w długotrwałej niepewności co do jego sytuacji prawnej, gdyż po upływie terminu przedawnienia, może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się właśnie na upływ czasu.

Na skutek upływu terminu przedawnienia wierzyciel zaś zostaje ograniczony w możliwości dochodzenia swego prawa, a Dłużnik uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość dochodzenia wykonania świadczenia przed sądem .

Terminy przedawnienia są różne w zależności od tego z jakiej umowy wynikają roszczenia czy też jaki podmiot te roszczenia posiada (przedsiębiorca / osoba nie prowadząca działalności). Na przykład przedawnienie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą następuje z upływem lat trzech. Podobnie jest ze świadczeniami okresowymi (czynsz, opłaty itp.). Dla szeregu roszczeń kodeks cywilny określa jednak krótsze terminy. Na przykład roszczenia z umowy o dzieło, sprzedaży w zakresie działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat dwóch. Trzeba jednakże mieć na uwadze, że co do zasady bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy nasze świadczenie stało się wymagalne. Nie można też zapominać, że poprzez czynności prawne ( np. uznanie długu ) może dojść do tzw. przerwania biegu przedawnienia

about author

admin

related articles