Jakie roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych?

Pisałam już na blogu o naruszeniu prawa autorskiego w Internecie . W jaki sposób Ty możesz chronić swoje prawa autorskie jeśli ktoś je narusza? Jakie środki prawne Ci przysługują kontekście naruszenia praw autorskich majątkowych przy użyciu nowych technologii, Internetu?

Musisz wiedzieć, że niezależnie od formy naruszenia praw autorskich – czy w realnym świecie czy w cyberprzestrzeni,  zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Ci konkretne roszczenia. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 PrAut, jeśli Twoje majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, możesz żądać od osoby, która tego dokonała:

1) zaniechania naruszania;

2)  usunięcia skutków naruszenia;

3)  naprawienia wyrządzonej szkody:

a)  na zasadach ogólnych albo

b)  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4)  wydania uzyskanych korzyści.”

Natomiast na podstawie art. 79 ust. 2 PrAut, możesz dodatkowo domagać się:

„1)  jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

2)  zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.”

W zależności od sytuacji i okoliczności sprawy, kiedy już doszło do naruszenia Twoich praw możesz żądać od naruszającego:

  • wycofania z obrotu,

albo

  • przyznania Tobie na poczet należnego odszkodowania,

czy też

  • zniszczenie bezprawnie wytworzonych materiałów, środków oraz materiałów użytych do ich wytworzenia.

Co najważniejsze, zgodnie z orzecznictwem sądowym, przy zasądzaniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich nie ma znaczenia w jaki sposób utwór znalazł się u naruszającego.

about author

admin

related articles