Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to rodzaj odrębnego postępowania sądowego dla roszczeń pieniężnych w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu specjalnego kodu, który znajduje się w lewym górnym rogu nakazu- tzw. wydruku weryfikacyjnego.
Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest jednak doręczany pozwanemu pocztą tradycyjną w formie papierowej.
Pozwany wchodząc na stronę internetową e-sądu i podając wspomniany kod nakazu może zweryfikować istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią. W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu pozwalający na przeglądanie elektronicznych akt sprawy.
Zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty nie oznacza wniesienia pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany w e-sądzie może składać pisma procesowe na dwa sposoby- w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnej.
Pozwany ma zatem możliwość wyboru sposobu komunikacji z sądem elektronicznym. Wybór drogi kontaktu elektronicznego i wniesienie przez pozwanego pisma drogą elektroniczną uniemożliwia przyszłą komunikację z sądem w formie tradycyjnej.
Pozwany przeciwko któremu wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym dysponuje środkiem prawnym, do zaskarżenia takiego orzeczenia jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty . W terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty może składając sprzeciw kwestionować wydany nakaz zapłaty. W sprzeciwie należy przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór. Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i sprawa jest rozpoznawana w sposób tradycyjny i to przez sąd który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. E-sąd przekazuje bowiem sprawę w której złożono sprzeciw do sądu, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.
Jeżeli nie złożymy sprzeciwu w terminie to nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Sąd nada nakazowi z urzędu klauzulę wykonalności, co upoważnia powoda do wszczęcia egzekucji komorniczej. Jeżeli zdarzy się, że z przyczyn od nas niezależnych nie złożymy w ciągu 2 tygodni sprzeciwu, należy złożyć do e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek, składając jednocześnie sprzeciw.

about author

admin

related articles